Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Trwają przygotowania do elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkola na terenie Miasta Mysłowice.

Zgodnie z harmonogramem zgłoszenia kandydatów kontynuujących edukację przedszkolną odbywa się bezpośrednio w przedszkolu w terminie od 24.02.2014 r. do 05.03.2014 r.

Strona internetowa z ofertą dla rodziców zostanie udostępniona 12 marca od godziny 8:00 i wtedy rozpocznie się rejestracja nowych kandydatów do dnia 28 marca 2014 r.

Rejestracja nowych kandydatów na stronie www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl

 

 

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY  2014/2015

DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji na rok szkolny 2014/2015

 

DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Dzieci, których rodzice /opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej
w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu
w terminie
do 5 marca br. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie.

 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O przyjęcie do przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2014/2015 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3-6 lat (z rocznika 2008 urodzone w okresie VII-XII), zamieszkałe na terenie Miasta Mysłowice.

 

Aby ubiegać się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl  lub wypełnić ręcznie wniosek
o przyjęcie do przedszkola, który można wydrukować z wyżej wymienionej strony internetowej albo pobrać
w dowolnej placówce.  Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 12  do 28 marca br.

 

WAŻNE TERMINY

Lp.

Nazwa czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Potwierdzenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego

24.02.2014 godz. 8.00

05.03.2014 godz. 15.00

2.

Otwarcie naboru na wolne miejsca, wprowadzanie zgłoszeń przez rodziców

12.03.2014 godz. 8.00

28.03.2014 godz. 15.00

 

3.

Publikacja listy zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

 

25.04.2014 godz. 8.00

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

25.04.2014 godz. 8.00

08.05.2014 godz. 15.00

5.

Publikacja listy dzieci przyjętych

                                     13.05.2014r. godz. 8.00

.

KRYTERIA REKRUTACJI  I SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

Kryteria podstawowe

 

 

1.

Kandydat mieszka na terenie Miasta Mysłowice

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola

1000 pkt

2.

Kandydat z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci)

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

100 pkt

3.

Wobec kandydata orzeczono niepełnosprawność

orzeczenie o niepełnosprawności kandydata lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

100 pkt

4.

Wobec ojca lub matki kandydata orzeczono niepełnosprawność  lub  całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

 

orzeczenie o niepełnosprawności ojca/matki kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

100 pkt

5.

Wobec obydwojga rodziców kandydata orzeczono niepełnosprawność  lub  całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów

orzeczenie o niepełnosprawności rodziców kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne

100 pkt

6.

Wobec rodzeństwa kandydata orzeczono niepełnosprawność

orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

100 pkt

7.

Kandydat wychowywany przez samotną matkę lub samotnego ojca

odpowiednie dokumenty (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu)   oraz  oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

100 pkt

8.

Kandydat umieszczony w rodzinie zastępczej

odpowiedni dokument potwierdzający pieczę zastępczą

100 pkt

Kryteria dodatkowe

 

 

9.

Kandydat obojga rodziców pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym

oświadczenie o miejscu pracy/studiów/nauki

32 pkt

10.

Kandydat z rodziny będącej pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

oświadczenie o korzystaniu z pomocy MOPS

16 pkt

11.

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w roku szkolnym 2014/15 w przedszkolu pierwszego wyboru

oświadczenie

8 pkt

12.

Kandydat mieszka w obwodzie tej szkoły podstawowej, w którym znajduje się przedszkole pierwszego wyboru

oświadczenie

4 pkt

13.

Kandydat w 2014 roku jest czterolatkiem

oświadczenie

2 pkt

14.

Kandydat będzie korzystał z całodziennej opieki przedszkolnej (8 i więcej godz. dziennie)

oświadczenie

1 pkt

 

WAŻNE

 

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach dołączonych do niniejszego wniosku  potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o weryfikację spełnienia kryteriów.

 

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez Prezydenta Miasta przyjmuje się,
że kandydat nie spełnia danego kryterium. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją nt. " MAMO, TATO - SZKOŁA DLA TWOJEGO SZEŚCIOLATKA".

Pliki do pobrania

Piątek, 2015-01-30

Imieniny: Martyny, Macieja

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

ul.gen.J.Ziętka 116

41-400 Mysłowice

tel (32) 222 26 75

zsp01myslowice@gmail.com

Zaloguj się