Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rekrutacja do przedszkola

UWAGA RODZICE!!!

DODATKOWA REKRUTACJA W PRZEDSZKOLU.

 

Informujemy, że w dniach od 18.05.2015r. do 27.05.2015r. będzie trwała dodatkowa rekrutacja do Przedszkoli na terenie miasta Mysłowice.

Zainteresowanych rodziców zachecamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl 

Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złozyć w placówce pierwszego wyboru.

Artykuły

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE

2015-02-20

 

DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej
w dotychczasowej placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu
w terminie
do  5 marca br. w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie.

 

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI

O przyjęcie do przedszkola  na rok szkolny 2015/2016 mogą ubiegać się dzieci   zamieszkałe na terenie Miasta Mysłowice.

Aby ubiegać się o przyjęcie do przedszkola  należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl  lub wypełnić ręcznie wniosek o przyjęcie do przedszkola, który można wydrukować z wyżej wymienionej strony internetowej albo pobrać w dowolnej placówce.  Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wniosek wydrukowany
z systemu elektronicznego lub wypełniony ręcznie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza) w terminie od 12 marca  do 27 marca br.

 

WAŻNE TERMINY

Lp.

Nazwa czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Potwierdzenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego

26.02.2015r. godz. 8.00

05.03.2015r. godz. 15.00

2.

Otwarcie naboru na wolne miejsca, wprowadzanie zgłoszeń przez rodziców

12.03.2015r. godz. 8.00

27.03.2015r. godz. 15.00

 

3.

Publikacja listy zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych

 

24.04.2015 godz. 8.00

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

24.04.2015r. godz. 8.00

08.05.2015r. godz. 15.00

5.

Publikacja listy dzieci przyjętych

                                     14.05.2015r. godz. 8.00

.

KRYTERIA REKRUTACJI  I SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

Kryteria podstawowe

 

 

1.

Kandydat mieszka na terenie Miasta Mysłowice

oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola

1000 pkt

2.

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci)

oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola

100 pkt

 

 

 

3.

 

 

 

Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

100 pkt

 

 

 

  4.

 

 

 

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).                                                                                                                      Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

100 pkt

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).                                                                                                                      Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

 

 

 

100 pkt

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).                                                                                                                      Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

 

 

100 pkt

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.                                                                                                                Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

 

 

100 pkt

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz.154 i 866).  Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

 

 

     100 pkt

Kryteria dodatkowe

 

 

 

 

9.

Kandydat obojga rodziców /prawnych opiekunów pracujących/studiujących/uczących się w trybie dziennym lub kandydat rodzica prawnego opiekuna samotnie wychowującego/studiującego/uczącego się

 

 

 

oświadczenie o zatrudnieniu/kontynuacji nauki

 

 

32 pkt

 

 

10.

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

16 pkt

 

11.

Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń jednorazowych

 

 

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

 

8 pkt

 

 

12.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie został przyjęty

 

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

4 pkt

 

13.

Kandydat będzie korzystał z całodziennej opieki przedszkolnej (8 i więcej godzin dziennie)

 

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

2 pkt

 

14.

Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne uczęszczał do żłobka

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do przedszkola

1 pkt

 

WAŻNE

 

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach dołączonych do niniejszego wniosku  potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się z wnioskiem do Prezydenta Miasta o weryfikację spełnienia kryteriów.

 

W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez Prezydenta Miasta przyjmuje się,
że kandydat nie spełnia danego kryterium. 

Czytaj więcej o: REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO MYSŁOWICE

Pliki do pobrania

Czwartek, 2016-02-11

Imieniny: Bernadetty, Marii

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

ul.gen.J.Ziętka 116

41-400 Mysłowice

tel (32) 222 26 75

zsp01myslowice@gmail.com

Zaloguj się

  • Mysłowice
  • 0.9°C
  • overcast clouds
  • Wiatr: 5.9m/s W
  • Ciśnienie: 971.51 hPa
  • Wilgotność: 96%
  • Wschód słońca: 08:02
  • Zachód słońca: 17:53
  • Źródło: OpenWeatherMap

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma